top of page

Spóźnienie się ze szkoleniem okresowym BHP a możliwe konsekwencje

Z Kodeksu pracy wynika zasada, zgodnie z którą nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Rozwinięciem powyższego przepisu są regulacje dotyczące obowiązku zapewnienia szkoleń BHP – wstępnych oraz okresowych. Obowiązek zapewnienia szkolenia wstępnego przed dopuszczeniem do pracy nie wymaga komentarza. Natomiast często rodzi się pytanie, czy kilkudniowe naruszenie terminu zapewnienia szkolenia okresowego może powodować poważne konsekwencje?

Skąd wynika obowiązek szkoleń BHP?

Dopuszczenie do pracy pracownika, który do wykonywania danego z zakresu czynności nie posiada wymaganych kwalifikacji oraz potrzebnych umiejętności jest zabronione. Powyższa zasada wynikająca z Kodeksu pracy ma charakter kluczowy i powinna być stosowana przez wszystkich pracodawców – zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego. Nie ma również możliwości dopuszczenia pracownika do pracy w sytuacji gdy nie posiada on dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP. Dostateczna znajomość przepisów oraz zasad BHP jest możliwa poprzez zapewnienie przeszkolenia pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.


Szkolenia wstępne BHP

Strategiczny charakter ma oczywiście szkolenie wstępne. Instruktaż ogólny powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi:

 1. przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w:

  1. Kodeksie pracy,

  2. układach zbiorowych pracy lub

  3. regulaminach pracy,

 2. przepisami oraz zasadami BHP obowiązującymi w danym zakładzie pracy,

 3. zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Natomiast instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia zapoznanie się z:

 1. czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy,

 2. ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,

 3. sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,

 4. metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Szkolenie okresowe BHP

Jak już powiedziano na wstępie, szkolenie BHP nie kończy się na szkoleniu wstępnym – za wyjątkiem sytuacji kiedy pracownik zmienia pracodawców przed terminem szkolenia okresowego. W typowych jednak przypadkach każdy pracownik powinien mieć zapewnione szkolenie okresowe. Ma ono na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie. Przepisy określają częstotliwość zapewniania szkoleń okresowych.

Czy kilkudniowe opóźnienie w szkoleniu okresowym jest dopuszczalne?

W praktyce może powstać wątpliwość w zakresie naruszenia częstotliwości szkolenia okresowego. Czy pracodawca może dopuścić pracownika do pracy, w sytuacji gdy przykładowo pracownik wraca do pracy po dłuższej nieobecności, podczas której upłynął termin szkolenia okresowego, a pracodawca organizuje kolejne szkolenie okresowe przykładowo za kilka dni, tydzień?

Odnosząc się do powyższego dylematu można uznać, uwzględniając cel szkolenia okresowego, że pracodawca nie musi organizować dla jednego pracownika szkolenia okresowego w pierwszym dniu powrotu do pracy. Warto pamiętać jednak, jak jest cel szkolenia okresowego BHP. Nie jest to zdobycie wiedzy od podstaw, tylko jej utrwalenie i aktualizacja.


Szkolenie okresowe BHP może odbyć się w formie on-line. Co jest alternatywą dla pojedynczych pracowników bądź rozproszonych zespołów.13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commentaires


bottom of page